Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

23.4.2012

Kuuden suuren kaupungin ympäristötyössä löytyy eroja

Ilmastoasenteita on tutkittu kuudessa suurimmassa kaupungissa

Suomen kuuden suurimman kaupungin kesken on selviä eroja ilmastovaikutuksissa, liikenteen ympäristövaikutuksissa ja luonnonsuojelussa. Ympäristötyön erilaisuus näkyy myös kaupunkien henkilöstön ympäristöasenteissa. 

Suurten kaupunkien ympäristöindikaattoreita ja henkilöstön ympäristöasenteita vertailtiin kahdessa tuoreessa selvityksessä. Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien ympäristöindikaattoreita vertailtiin vuosilta 2006–2010. Ympäristöasennetutkimuksessa oli mukana myös Jyväskylän kaupunki.

Raportin tulokset osoittavat, että kaupunkien ympäristöasioissa on eroja, mutta joidenkin ympäristöasioiden suhteen myös samankaltaisuuksia. Selvimmät erot olivat kasvihuonekaasupäästöissä ja yhdyskunnan sähkönkulutuksessa. Niissä korostuu energiaintensiivisen teollisuuden vaikutus sähkönkulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin Oulussa.

Ilmanlaatu on parantunut viiden vuoden aikana Helsingissä ja Espoossa. Helsingissä ilmanlaatu on kuitenkin edelleen suurten liikennevirtojen takia huonompi kuin muissa kaupungeissa.

Turussa selkeä parannus jätevesikuormituksessa

Jätevesikuormituksessa on tapahtunut parannusta etenkin Turussa, jossa otettiin vuonna 2009 käyttöön uusi seudullinen puhdistuslaitos. Itämeren tilan kannalta keskeisen typpikuormituksen osalta Helsingin seudun Viikinmäen puhdistamon typpikuormitus on kuitenkin alhaisimmalla tasolla.

Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrää on saatu vähennettyä kaikissa kaupungeissa. Erityisesti kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt Turussa, jossa se jätteenpolttolaitoksen takia on muita kaupunkeja alemmalla tasolla. Pääkaupunkiseudulla yhdyskuntasijoitetun jätteen määrä on muita kaupunkeja korkeampi.

Myös luonnonsuojelualueiden osuuksissa oli eroja kaupunkien välillä. Etenkin Espoo erottuu muista kaupungeista korkealla luonnonsuojelualueiden osuudellaan.

Oulu on säilyttänyt asemansa parhaana pyöräilykaupunkina ja kasvattanut pyörätieverkostoa edelleen. Helsingissä joukkoliikennematkoja tehdään kaupungeista eniten ja määrä on koko ajan hieman kasvanut. Autoistuminen on edelleen jatkunut kaikissa kuutoskaupungeissa, eivätkä erot pyöräily- ja joukkoliikenneindikaattoreissa heijastu autokannan kasvuun.

Suurten kaupunkien henkilöstön ympäristöasenteet myönteisiä

Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun, Vantaan ja Jyväskylän kaupunkien henkilöstöille tehty ympäristöasennekysely kertoo, että kaupunkien välillä ei yleensä ole merkittäviä eroja ympäristöasenteissa.

Selvityksen keskeinen tulos on, että kaupunkien henkilöstö on huolissaan ympäristössä tapahtuvista muutoksista ja pitää kaupunkien ympäristönsuojelutoimia tärkeinä. Vastaajat itse kokevat muuttaneensa toimintatapojaan ympäristöystävällisemmiksi, joka näkyi erityisesti sähkönkulutuksen seurannassa, jätteiden lajittelussa, valojen sammuttamisessa sekä ympäristöystävällisempien tuotteiden käytössä. Yhtä paljon ympäristöasioihin ei oltu kiinnitetty huomiota liikkumistottumuksissa, joissa yksityisautoilun suosio ylitti monessa kaupungissa joukko- ja kevyen liikenteen.

Vastaajat myös kokivat, että ympäristöviestintää ja henkilöstön osallistumismahdollisuuksia tulisi parantaa, mutta eivät henkilökohtaisesti olleet kovin valmiita toimimaan esimerkiksi ympäristötyöryhmissä tai ekotukitoiminnassa. Vastaajien mukaan kaupungin ympäristötyön pitäisi olla vastuullisempaa sekä näkyä enemmän myös asioiden valmistelussa ja käytännön toiminnassa.

Kaupungin ympäristötyötä käsittelevässä osiossa syntyi eroja kaupunkien välille. Positiivisimmin kaupungin ympäristötyötä arvioitiin Oulussa ja Helsingissä sekä myös Tampereella ja Jyväskylässä. Turussa taas henkilöstö näki kaupungin ympäristötyössä enemmän kehitettävää kuin muissa kaupungeissa keskimäärin.

Kaupunkien omien sekä avointen kysymysten vastauksissa nousi yllättävän usein esiin toivomus paremmista etätyömahdollisuuksista. Kaupungeissa, joissa ekotukitoimintaa on toteutettu, se nähtiin positiivisena ja tarpeellisena toimintamallina kaupungin ympäristötyössä. Parannusta toivottiin etenkin työmatkaliikkumisen sujuvuuteen ja työsuhdematkaetuun sekä roskaantumisen ehkäisyyn.

Kaupunkien henkilöstön ympäristöasenteita ja – tietoisuutta selvitettiin loppuvuodesta 2011. Vastauksia asennekyselyyn saatiin yhteensä noin 10 000. Kyselyn aihepiirejä olivat yhteiskunta, ympäristönsuojelu ja taloudellinen kasvu, ympäristöasenteet ja toiminta, ympäristöasiat osana työtä ja kaupungin ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen työ.


Lisätietoja
Stella Aaltonen
Johanna Korpikoski
Miika Meretoja


Sivua viimeksi päivitetty 23.4.2012 10:32 ja sivu on julkaistu 23.4.2012 8:30

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi